Algemene Voorwaarden Carma Massagepraktijk

Deze algemene voorwaarden worden gezien als de overeenkomst die wordt gesloten tussen de klant, hierna te noemen opdrachtgever en Carma Massagepraktijk.

Artikel 1 Definities

1.1 Zorgaanbieder: Carma Massagepraktijk, statutair gevestigd op Van der Valk Boumanweg 180D,2352 JD te Leiderdorp.

Beroepsvereniging: VBAG ingeschreven onder nummer KVK 40103470 en gevestigd op Berg 65C, 5671 CB in Neunen

Koepel: RBCZ en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4701 KS Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen

1.2 Zorgaanbieder/Cliënt: ieder natuurlijk persoon die met zorgaanbieder een overeenkomst of opdracht is aangegaan.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen Carma Massagepraktijk en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden verricht door Carma Massagepraktijk.

2.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

2.3 Carma Massagepraktijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Opdrachten tussen Carma Massagepraktijk en opdrachtgever zijn tot stand gekomen:
a. Na schriftelijke aanvaarding van de opdracht;
b. Na akkoord te geven per post, email of andere vorm van Sociale Media zoals, maar niet beperkt tot, WhatsApp en Facebook;
c. Door aanvang van de werkzaamheden door Carma Massagepraktijk.

3.2 Indien de opdracht/overeenkomst tot stand is gekomen gaat cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 Carma Massagepraktijk zal de dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Carma Massagepraktijk zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Carma Massagepraktijk staat niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door opdrachtgever gestelde doel.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carma Massagepraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan Carma Massagepraktijk worden verstrekt.

4.4 carma massagepraktijk is lid van de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) die er op toeziet mijn werkzaamheden als massagetherapeut op verantwoorde wijze uitvoer. De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg), een organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen ( artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. Voor meer informatie zie www.vbag.nl en www.rbcz.nu. Carma massagepraktijk handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld zijn in de beroepscode van de beroepsvereniging VBAG.

4.5 Voorafgaande de behandeling wordt een korte intakegesprek gehouden. Op basis van deze gegevens kan ik een veilige en verantwoorde behandeling aanbieden. Indien er na de eerste behandeling een vervolgafspraak gemaakt wordt spreekt men van een behandeltraject.

4.6 De cliënt is zelf verantwoordelijk van de juist gegeven informatie tijdens het behandeltraject. Dit betekent als de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het er niet mee eens bent dat u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen van medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

4.7 U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Echter indien er aanvullende informatie is vereist, zal ik als zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of specialist. Dit gaat altijd in overleg met u. Voor het opvragen van informatie vraag ik u om schriftelijke toestemming.

4.8 Wanneer er een ander soort behandeling gewenst is al ik u doorverwijzen naar een andere instelling of specialist.

4.7 Wanneer ik als zorgverlener (langdurig) ziek bent vindt er geen behandeling plaats, desgewenst kan ik u doorverwijzen naar een vervangende therapeut.

Artikel 5 Annulering

5.1 Bij verhindering van een afspraak dient opdrachtgever dit tijdig, doch tenminste 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak te melden.

5.2 Bij het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak kunnen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 50% van het tarief van de gemaakte afspraak. Deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

5.3 Annulering dient telefonisch (bellen, sms, whatsapp, voicemail) of via de mail te worden doorgegeven.

Artikel 6 Contra-indicaties

6.1 Bij bepaalde symptomen, de contra-indicaties (bijlage I), kan Carma Massagepraktijk besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of cliënt door te verwijzen naar de (huis-)arts.

6.2 Om te voorkomen dat afspraak van cliënt komt te vervallen wegens contra-indicaties is het aan te raden vooraf informatie in te winnen. Indien cliënt twijfelt, kan cliënt contact opnemen met Carma Massagepraktijk.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van opdrachten en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Carma Massagepraktijk te verrichtten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

7.2 Carma Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Carma Massagepraktijk is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Carma Massagepraktijk kenbaar behoorde te zijn.

7.3 Carma Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

7.4 Carma massagepraktijk heeft een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt mij tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn en of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien ik als zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van de Balens.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden en cadeaubonnen

8.1 Tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW.

8.2 Betaling geschied gelijk na de behandeling in contanten,tikkie of door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening: NL 44 INGB 0006 2703 75

8.3 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en mogen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekering. De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.

8.4 Carma massagepraktijk is opgenomen in het ABG register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat u vergoedingsmogelijkheden zijn. Zorgverlener is aangesloten bij de VBAG en RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de Medische Basiskennis. Meer informatie kunt u vinden op: www.agb.nl

Artikel 9 Privacy

9.1 Carma Massagepraktijk zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de RBCZ en de VBAG.

9.2 Zie tevens de privacy policy op de site.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 In principe dienen mobiele telefoons, pieper e.d. te worden uitgeschakeld tijdens de massage.

11.2 Cliënt dient niet onder invloed van stimulerende of verdovende middelen te zijn (alcohol, drugs etc.). Indien opdrachtgever onder invloed is zal hij worden geweigerd.

11.3 Carma Massagepraktijk geeft geen erotisch getinte massages. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of uitingen doen worden per direct geweigerd.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden.

12.2 Op de rechtsverhouding tussen Carma Massagepraktijk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Carma Massagepraktijk en opdrachtnemer kennis te nemen.

12.3 In geval van klachten is het doel om uw onvrede eerst deze met mij te bespreken om te kijken of wij er samen uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend (carmenstrampraad@gmail.com) Mocht dit niet lukken dan wordt u geïnformeerd door Carma massagepraktijk en ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de procedure. Alles wordt vastgelegd en alle informatie is vertrouwelijk.

12.4 Mochten wij er samen niet uitkomen kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG dan wel een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De procedure is te vinden op de website van de VBAG. https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

12.5 Een geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Carma massagepraktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wkkgz.

12.6 Wanneer u een klacht indient bij de RBCZ of Wkkgz, een klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u mij als zorgverlener te allen tijde vooraf.

Artikel 13 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt kindermishandeling informatie verstrekken over de ouders en/of kind, zo nodig zonder toestemming van ouders en/of het kind.

Privacy Policy Carma Massagepraktijk

Het privacy beleid is geschreven om helderheid te geven over welke gegevens van u worden verzameld, hoe de gegevens worden verwerkt en met welk doeleinde. Tevens wordt toegelicht dat u als cliënt een aantal mogelijkheden hebt met betrekking tot de verwerking en het beheer van uw gegevens.

Carma Massagepraktijk, gevestigd aan de van der Valk Boumanweg 180D, 232352 JD, Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Carma Massagepraktijk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Persoonsgegevens worden allen verwerkt voor het doel waarmee deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Carma massagepraktijk
Van der Valk Boumanweg
2352 JD Leiderdorp
Tel: 0653220922

C.E.A. Strampraad is de Functionaris Gegevensbescherming van Carma Massagepraktijk. Zij is te bereiken via carmenstrampraad@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carma massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar worden alleen verwerkt indien hiervoor toestemming is gegeven van een ouder of voogd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Carma massagepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carmenstrampraad@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carma massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Het in kaart brengen van klachten om de dienstverlening op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Carma massagepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Carma massagepraktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carma massagepraktijk) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carma massagepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar. Voor minderjarige personen hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carma massagepraktijk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carma massagepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Carma massagepraktijk uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carma massagepraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carma massagepraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carmenstrampraad@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Carma massagepraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carma massagepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met carmenstrampraad@gmail.com. Carma massagepraktijk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Mijn motto

"Doe eens iets voor jezelf.
Jij bent ook belangrijk!"

Contact

Carma massagepraktijk
Gebouw Rhijnenburgh
(eerste etage)
Van der Valk Boumanweg 180D
2352 JD Leiderdorp
T 06 53 22 09 22
info@carmamassagepraktijk.nl

Openingstijden

Maandag 9.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 18.00 uur
Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 8.00 tot 16.00 uur

Carma massagepraktijk werkt uitsluitend op afspraak.

Aangesloten bij de beroepsverenigingen:


KVK nr: 27376980

BTW-id: NL001984544B78